"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018
Май, 2015

  Законите за изцеление 5) 

 

 

П-р Питър ТАН

Продължение от миналия брой

 

 

ГЛАВА 5

ИЗЦЕЛИТЕЛНОТО СЛУЖЕНИЕ

НА ИСУС

Всеки който чете в Евангелието за живота и служението на Исус напълно ще се съгласи, че именно изцелителното Му служение събираше тълпите. Въпреки това, ние виждаме, че с живота и служението Си, Исус преди всичко се стремеше да предаде на хората Словото Божие. Молитвата Му към Отца ни показва, че Неговата мисия беше и да предаде на хората Словото на Отца (Йоана 17:13-14).

Служението на Исус с учение 

Много пъти, когато хората се притискаха към Него за изцеление, Исус поискваше лодка, за да се отдели от притискащите го множества, така че да може да ги поучава (Марка 3:9-10). Фактически Библията много пъти ни казва, че Исус възлизаше, за да поучава и изцелява:

 Матея 4:23: “Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.”

Марка 1:39: “И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните.”

 

Лука 5:17:    “И през един от тези дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим. И сила от Господа беше с Него, за да изцелява.

 Изцелителното служение на Исус вървеше заедно със Неговото служение на проповядване и поучаване. Ако хората не приемат учението на Исус, съмнително е дали те биха могли да приемат и изцелителното му служение. Изцелителното служение  на Исус беше свидетелството и доказателството за истината и реалността на Неговотоучение.

Исус каза, че Той е светлината на света (Йоана 8:12). Скоро Той даваше зрение на слепеца (Йоана 9:1-5). Исус каза, че Той е възкресението и живота (Йоана 11:25). След това Той възкреси Лазар от смъртта (Йоана 11:43). След като нахрани петте хиляди души, Исус каза, че Той е хлябът на живота (Йоана 6:35).

Прокламиране и изпълнение

Когато Исус изпрати учениците Си по двама, Той им каза да прокламират Царството Божие и след това да изцеряват болните (Матея 10:7-8). Дори и седемдесетте ученици бяха изпратени със същата мисия (Лука 10:9). Благовестието, което Той им даде, беше, че всички Негови последователи трябва първо да проповядват и след това да изцеряват (Марка 16:15-18). Изцеленията трябваше да бъдат потвърждение на Словото, което се проповядва (Марка 16:20).

Прокламирането на благовестието отваря пътя за Бог да го потвърди със знаменията, които следват. В Самария, Филип първо проповядва Словото и след това се изявяваха знаменията (Деяния 8:4-6). Павел първо проповядваше Словото, преди да се появи възможност да извърши чудо в някой от онези, които слушаха Евангелското послание (Деяние 14:9).

Изцелителното служение е потвърждение на служението на Словото. Причината изцелителното служение да не е силно на много места е това, че служението със Словото не е било силно на тези места. Бог не потвърждава традиции или неверие. Той потвърждава с чудеса и знамения единствено Словото Си (Марка 16:20) 

Важността на знаменията

В противопоставянето си на евреите, Исус им каза, че ако Той не вършеше делата на Отца, те не би трябвало да Му вярват (Йоана 10:37). Но след като Исус бе извършилмощни дела сред тях, дори и да им бе трудно да вярват, че Отец е в Него, те бяха призовани да повярват поради делата Му (Йоана 10:38).

На учениците Си, които намираха, че е трудно да вярват, Исус подчерта Своите дела и чудесата. Той им каза, че те могат да Му вярват поради самите дела (Йоана 14:11). Очевидно делата, които Исус вършеше, бяха важна част от Неговото служение.

Големият Ерусалимски дебат относно повярвалите езичници бе решен на основание Словото, Святия Дух,  знаменията и чудесата. Множествата слушаха за мощните знамения и чудеса, извършени чрез Павел и Варнава (Деяния 15:12). Забележете че те дори се смълчаха, когато Павел и Варнава им разказваха за тях (Деяния 15:7-12). Яков посочва, че това бе в съгласие с писаното Слово (Деяния 15:15). Те всички чувстваха потвърждението на Святия Дух (Деяния 15:28).

Християнството всякога е било свръхестествена вяра. Отмахнете ли свръхестествения аспект, всичко, което ще имате, ще е само мъртва религия. Павел казва, че неговото проповядване не е ставало с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Духа и от сила (І Коринтяни 2:4). Бог също свидетелства всякога, когато се проповядва  благовестието на Исус Христос чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Светия Дух според Своята воля (Евреи 2:4; І Солунци 1:5

                             Ключът в служението на Исус 

Разглеждайки изцелителното служение на Исус, ние виждаме различни методи използвани от Него за освобождаване на изцелително помазание. Понякога Той докосва болния (Матея 8:3), друг път помазва с кал и плюнка (Йоана 9:6), а в други случаи Той просто казва дума (Матея 8:16).

Всъщност във всичките отделни случаи на изцеления, той казва думи. Дори и в случаите, при които изглежда, че няма изговорено слово, след съпоставяне на различните Евангелия все пак става ясно, че Той е казал нещо. Матей пише, че Исус се е допрял до ръката на тъщата на Петър и тя е оздравяла (Матея 8:15), но Лука казва, че Исус е смъмрил треската (Лука 4:39). Въпреки разнообразието на методите, по които Исус е изцелявал, все пак, при повечето случаи на изцеления ние забелязваме, че Той отправя и говоримите Си слова.

Думите които Исус говореше, са ключът на всичките изцеления. Неговите думи освобождават духовни сили (Йоана 6:63). Дори вятърът и вълните не можаха да устоят срещу силата на Неговите говорими слова (Марка 4:39).

Демокрит е живял преди много хиляди години и е казал, че цялата материя е съставена от атоми. Алберт Айнщайн е живял по- наскоро и е казал, че цялата материя е съставена от енергия. Но Бог в Словото Си е заявил, че световете са били устроени с Божието Слово (Евреи 11:3). В Битие глава първа, Неговото говоримо Слово доведе Вселената до съществувание. Когато Исус дойде и заповядваше изцеление чрез Словото Си, това бе демонстрация на истинската сила, която създаде тази планета.

Различни методи за различни помазания 

Когато в родния Му град нивото на вяра беше твърде ниско, Исус се върна към полагането на ръце (Марка 6:5). При онези, които имаха повече вяра, нуждата от контакт и допиране бе по-малка. Когато при Него дойде стотникът, за да Го моли да изцери слугата му, Исус му каза: “Ще дойда и ще го изцеля”. Исус възнамеряваше физически да присъства при слугата, за да бъде той изцелен.

Обаче стотникът имаше толкова много вяра в изговаряните от Исус слова, че всичката му молба бе само Той да каже една дума, която щеше да е достатъчна, за да оздравее слугата му. Исус се почуди на неговото ниво на вяра (Матея 8:10). Без дори да се е докоснал до слугата му, Исус със Словото Си го изцели (Матея 8:13).

Очевидно Исус скрояваше метода, който щеше да употреби за изцеление, в съответствие с нивото на вяра на хората. Но какъвто и да бе методът, най-важният фактор за изцелението бяха изговаряните от Исус думи. Неговите думи съдържат живот, изцеление и сила.

Словото бе най-постоянния фактор при всичките изцеления, които Исус извършваше. Затова и ние със сигурност можем да счетем, че то бе най-решителен ключ в изцелителното служение на Исус. То единствено остава в целия списък от методи. 

                                                                                               Край